واژه ای به نام غیرت...

 گفت: که چیه؟ هی جانباز جانباز شهید شهید! میخواستن نرن! کسی مجبورشون

نکرده بود که!

 گفتم:چرا اتفاقا! مجبورشون میکرد!

  گفت:کی؟!!

  گفتم:همون که تو نداریش!

 گفت:من ندارم؟! چی رو؟!

  گفتم:غیـــــــــــــــــــرت!!

منبع : معبرسایبری فندرسک

/ 1 نظر / 23 بازدید
معجزه کلمات

همه برایم دست تکان دادند، اما کم بودند دستانی که تکانم دادند. دوست و دست بسیارند ولی "دست دوست" اندک. دست دوستیت جاودان... با مطلبی در مورد حجاب در خدمتم خوشحال میشم نظر خودتون رو ابراز کنید