روزگاران

روزگاری شهر ما ویران نبود       دین فروشی این قدر ارزان نبود

نغمه ی مطرب دوای جان نبود    هیچ صوتی بهتر از قرآن نبود

دختران را بی حجابی ننگ بود     رنگ چادر بهتر از هر رنگ بود

مرجعیت مظهر تکریم بود           حکم او را عالمی تسلیم بود

اینک اما پشت پا بر دین زدن آزادگیست حرف حق گفتن عقب

افتادگیست

 

 

                                         

/ 0 نظر / 29 بازدید